QĐ thu hồi đất

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 19292/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 11 Hộ ông Lê Văn Sang và bà Lê Thị Lượng
2 19284/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 19 Hộ ông Đỗ Thanh Sự và bà Hồ Thị Thúy
3 19291/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 12 Hộ ông Nguyễn Đình Du và bà Võ Thị Đức
4 19290/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 14 Hộ ông Trương Văn Liên và bà Đặng Thị Chúc
5 19289/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 13 Hộ ông Trương Văn Liên và bà Đặng Thị Chúc
6 19288/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 15 Hộ ông Trương Văn Liên và bà Đặng Thị Chúc
7 19287/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 16 Ông Hồ Văn Xứng
8 19286/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 17 Hộ ông Phan Phùng và bà Phạm Thị Ngọc Lang
9 19285/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 18 Ông Phạm Văn Đàm
10 19282/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 21 Ông Đặng Liễu
11 19281/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 22 Ông Đặng Liễu
12 19280/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 23 Bà Đặng Thị Thắng
13 19279/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 24 Bà Đặng Thị Thắng
14 19278/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 6 Hộ ông Phạm Văn Công và bà Tống Thị Ngọc
15 19297/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 6 Hộ ông Phạm Văn Công và bà Tống Thị Ngọc
16 19304/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 1 Hộ ông Đặng Liễu và bà Ngô Thị Tám
17 19303/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 2 Hộ ông Đặng Liễu và bà Ngô Thị Tám
18 19302/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 3 Ông Đặng Văn Thí và bà Huỳnh Thị Hường
19 19301/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 4 Ông Phan Thịnh
20 19300/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất do giải phóng mặt để thực hiện dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây 5 Hộ bà Đình Thị Minh Tựu
21 18771/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn (Khu phố An Lộc 2) - ông Nguyễn Văn Thọ
22 18500/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn - 2. ông Võ Văn Tươi - chết và bà Trần Thị Trương
23 18499/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoài Nhơn - 1. hộ ông Võ Văn Tươi (ông Võ Văn Tươi - chết) và bà Trần Thị Trương
24 18498/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định thu hồi đất của ông Trần Nam do có đơn tự nguyện trả lại đất để đến ở tại khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong
25 18489/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn (giai đoạn 1) - UBND xã Hoài Phú
26 18456/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)19 Hộ ông Lê Văn Phao và bà Đào Thị Độ
27 18456/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)18 Hộ ông Đỗ Thành Dăng và bà Võ Thị Hồng
28 18455/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)17 Hộ bà Trần Thị Để (bà Trần Thị Để - chết), bà Trần Thị Hương đại diện
29 18454/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)16 Ông Lê Văn Dăn
30 18453/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)15 Ông Lê Văn Dăn
31 18452/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)14 Hộ ông Hồ Đức Minh và bà Nguyễn Thị Gái
32 18451/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)13 Bà Lê Thị Dầy
33 18450/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)12 Bà Đỗ Thị Rồm
34 18449/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)11 Hộ ông Phan Văn Lời và bà Nguyễn Thị Chiền
35 18448/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)10 Hô bà Phạm Thị Tích
36 18447/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)9 Hộ ông Võ Văn Lúc
37 18446/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)8 Hộ ông Nguyễn Thanh Long và bà Phạm Thị Bích Hiền
38 18445/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)7 Hộ ông Huỳnh Hạnh
39 18444/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)6 Ông Trần Quốc Bảo và bà Hà Thị Thu Thủy
40 18443/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)5 Hộ bà Nguyễn Thị Lại
41 18442/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)3 Hộ ông Võ Gặp và bà Lâm Thị Gắng
42 18438/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)4 Hộ ông Trầm Đương
43 18440/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đoạn qua xã Hoài Mỹ)1 Hộ bà Nguyễn Thị Tùng
44 18377/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định"Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà văn hóa Cửu Lợi Nam – ĐT639, phường Tam Quan Nam 4 Ông Nguyễn Hết và bà Cao Thị Hường"
45 18414/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn"Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà văn hóa Cửu Lợi Nam – ĐT639, phường Tam Quan Nam 3 Bà Cao Thị Hạnh"
46 18374/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn"Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà văn hóa Cửu Lợi Nam – ĐT639, phường Tam Quan Nam 2 Ông Nguyễn Vân"
47 18379/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn"Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà văn hóa Cửu Lợi Nam – ĐT639, phường Tam Quan Nam 1 Ông Nguyễn Cu"
48 17741/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định thu hồi đất do hiến đất của ông Trịnh Minh Đúng, thường trú tại thôn An Sơn, xã Hoài Châu 5
49 17606/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định thu hồi đất Nguyễn Thị Bốn
50 1654/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hồ Lễ và bà Võ Thị Còn để giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn -4
51 21602/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Sơn (thôn An Hội Bắc, thôn An Hội, thôn Túy Thạnh, thôn Hy Văn, thôn Tường Sơn và thôn Tường Sơn Nam)- 2 Ông Trịnh Trung Hiếu
52 21603/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Sơn (thôn An Hội Bắc, thôn An Hội, thôn Túy Thạnh, thôn Hy Văn, thôn Tường Sơn và thôn Tường Sơn Nam)- 1 Bà Đặng Thị Vân
53 21505/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Ngô Hay và bà Đoàn Thị Tới (ông Ngô Hay và bà Đoàn Thị Tới - chết), ông Ngô Văn Đời đại diện
54 21506/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Hữu Thuộc
55 21508/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Đặng Hồng Hàng và bà Lê Thị Sang
56 21509/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v thu hồi đất của Ông Mai Văn Hùng
57 21510/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Tư
58 21511/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Trần Đình Thuỵ (ông Trần Đình Thuỵ - chết) và bà Nguyễn Thị Tuỵ
59 21512/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Trương Văn Quá
60 21513/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Ngô Như Huệ và bà Trần Thị Quảng
61 21514/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v thu hồi đất của hộ ông Cao Đình Dũng (ông Cao Đình Dũng - chết) và bà Trần Thị Lai
62 21515/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Sĩ, thường trú tại thôn Tân Trung, xã Hoài Châu
63 21516/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Lê, thường trú tại thôn Hội An Tây, xã Hoài Châu
64 21517/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Ngô Thính, thường trú tại thôn An Quý Nam, xã Hoài Châu
65 21518/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Tú, thường trú tại thôn An Quý Bắc, xã Hoài Châu
66 21548/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương – Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn – đoạn qua địa bàn xã Hoài Mỹ (đợt 11)
67 21130/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương – Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn – đoạn qua địa bàn phường Hoài Đức - 13 UBND phường Hoài Đức
68 21128/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương – Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn – đoạn qua địa bàn phường Hoài Đức - 11 Ông Châu Xuân Hoà
69 19436/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Sơn (thôn An Hội Bắc, thôn An Hội, thôn Túy Thạnh, thôn Hy Văn, thôn Tường Sơn và thôn Tường Sơn Nam) - 4 Bà Nguyễn Thị Minh Thuận
70 19433/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Sơn (thôn An Hội Bắc, thôn An Hội, thôn Túy Thạnh, thôn Hy Văn, thôn Tường Sơn và thôn Tường Sơn Nam) - 7 Hộ bà Nguyễn Thị Phải
71 12674/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trung 6
72 12676/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hay và bà Lê Thị Trúc 7
73 12678/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Hơn và bà Nguyễn Thị Thu Sang 9
74 12679/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Đâu 10
75 12680/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của hộ ông Võ Thành Sơn và bà Lê Thị Cảnh 11
76 12692/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của ông Phạm Hùng và bà Đào Thị Thanh 13
77 12690/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Văn Bường và bà Trương Thị Bổ 15
78 12689/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Đào Văn Cượng và bà Lê Thị May 16
79 12688/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Đào Duy Minh và Phạm Thị Hạ 17
80 12687/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Hồ Ngọc Lượm và bà Phùng Thị Bé 18
81 12686/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của hộ ông Đỗ Văn Trung và bà Trần Thị Mẫn 19
82 12685/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thanh Xuân và Bùi Thị Tú 20
83 12684/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ bà Lê Thị Tới 21
84 12683/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của hộ bà Lê Thị Tới 22
85 12673/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Tuyết 4
86 12672/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hoa 3
87 12671/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thiền và bà Lê Thị Cảnh 2
88 12699/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ bà Phan Thị Bảy 1
89 10254/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trường bắn, thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã Hoài Nhơn 7 Ông Nguyễn Hồng Thu
90 10252/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trường bắn, thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã Hoài Nhơn 5 Ông Trần Đức Sê
91 13798/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 (đoạn qua địa phận xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - 3 Hộ bà Ngô Thị Tam
92 16481/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của Nguyễn Thị Thúy Kiều, để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường ĐH 09B Phụng Du – Túy Sơn đoạn qua địa bàn xã Hoài Hảo
93 16480/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Huệ, để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường ĐH 09B Phụng Du – Túy Sơn đoạn qua địa bàn xã Hoài Hảo
94 16479/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của Nguyễn Thanh Hồng, để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường ĐH 09B Phụng Du – Túy Sơn đoạn qua địa bàn xã Hoài Hảo
95 16246/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của Ông Nguyễn Văn Nhàn (ông Nguyễn Văn Nhàn - chết)và bà Huỳnh Thị Ngọc Liễu để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
96 16260/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của UBND phường Hoài Tân quản lý, để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
97 16257/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Lê Thị Truyện để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
98 16255/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ bà Phạm Thị Kén để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
99 16256/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Quy để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
100 16258/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Hội (ông Nguyễn Hội - chết), bà Nguyễn Thị Tước (đại diện) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
101 16259/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Trương Văn Cường và bà Đặng Thị Thanh Tâm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Phúc Gia Tân
102 16228/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ thu hồi do hiến đất hộ ông Nguyễn Đến - Hoài Phú
103 16204/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ thu hồi do hiến đất hộ ông Trần Thêm - Hoài Phú
104 16187/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ thu hồi do hiến đất hộ ông Nguyễn Trợ - Hoài Phú
105 16186/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ thu hồi do hiến đất ông Hồ Thanh Vân - Hoài Phú
106 16178/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ thu hồi đất do hiến đất hộ ông Trần Công Môn - Hoài Phú
107 16100/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc thu hồi đất của Trần Thị Đều - dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web