THÔNG TIN TUYỂN DUNG

STT Tiêu đề Ngày cập nhật
1Thông báo huỷ kết quả trúng tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

21-03-2024
2Thông báo tuyển dụng viện chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài nhơn năm 2024

10-03-2024
3Thông báo công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

09-01-2024
4Thông báo kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

27-12-2023
5Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

07-12-2023
6Thông báo sơ đồ phòng thi, số báo danh, danh sách phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

30-11-2023
7Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

20-11-2023
8Thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

15-11-2023
9Thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

07-11-2023
10Thông báo công khai kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

26-10-2023
11Thông báo số báo danh, sơ đồ phòng thi, nội quy thi tuyển và đề nghị nộp bổ sung phí dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức thị xã hoài nhơn năm 2023

17-10-2023
12Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

09-10-2023
13Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và nộp phí dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

06-10-2023
14Thông báo tài liệu ôn tập thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

03-10-2023
15Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự Kỳ tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

29-09-2023
16 Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hoài Hảo năm 2023

24-07-2023
17Thông báo Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

31-07-2023
18Kế hoạch Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

25-07-2023
19Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoài Hảo năm 2023

26-05-2023
20Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoài Hảo năm 2023

26-05-2023
21Thông báo kết quả xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Châu năm 2023

12-04-2023
22Về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Châu năm 2023

28-02-2023
232874/TB-UBND- Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

11-08-2022
24Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

08-08-2022
25- Thông báo số 28/TB-HĐTD ngày 18/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

21-07-2022
26Thông báo số 26/ TB-HĐTD ngày 29/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

30-06-2022
27Thông báo số 25/ TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành) và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

30-06-2022
28Thông báo số 23/TB-HĐTD ngày 13/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về sơ đồ phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

13-06-2022
29310/TB-HĐTD -Thông báo huỷ kết quả trúng tuyển và công nhận trúng tuyển đối với thí sinh có điểm tuyển dụng liền kề kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

06-06-2022
30Thông báo số 22/TB-HĐTD ngày 03/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (thi vòng 2)

06-06-2022
31Thông báo số 21/TB-HDDTD ngày 03/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc công bố kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

06-06-2022
32Đơn xin phúc khảo bài thi.

17-05-2022
33Thông báo số 19/TB-HĐTD ngày 17/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 về việc công bố kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

17-05-2022
34Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 11/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 về việc bổ sung nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (vòng 2)

12-05-2022
35Quyết định số 08/QĐ-HĐTD ngày 08/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 về việc ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

12-05-2022
36Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 06/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo sơ đồ phòng thi, số báo danh thí sinh và Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (vòng 1)

09-05-2022
37Danh sách Thí sinh kèm Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 29/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn.

05-05-2022
38Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 29/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (vòng 1).

05-05-2022
39Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 18/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng về việc nộp phí dự tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

19-04-2022
40Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 18/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

19-04-2022
41Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 18/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

19-04-2022
42Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

18-04-2022
43Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

18-04-2022
44Thông báo công nhận bổ sung kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

04-04-2022
45Thông báo công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

24-03-2022
46Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022(DOCX)

02-03-2022
47Thông báo số 908/TB-UBND ngày 02/3/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022

02-03-2022
48Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022

08-02-2022
49Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022 (DOCX)

04-03-2022
50Phụ lục nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022 (kèm theo Thông báo số 936)

04-03-2022
51Thông báo số 936/TB-UBND ngày 4/3/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

04-03-2022
52Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Hoài Nhơn năm 2022

02-03-2022
53Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

13-01-2022
54Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

23-02-2022
55Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

23-02-2022
56Thông báo công bố điểm phúc khảo vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

24-01-2022
57Thông báo công bố điểm thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

22-01-2022
58Thông báo sơ đồ phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

12-01-2022
5925/TB-HĐTD: Thông báo công khai kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

04-01-2022
6027/TB-HĐTD: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

04-01-2022
61Thông báo số báo danh thí sinh và sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển vòng 2 viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

29-12-2021
62Thông báo về việc tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021

21-12-2021
63Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

20-12-2021
64Thông báo bổ sung, đính chính nội dung ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

13-12-2021
6524/TB-HĐTD: Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT thị xã Hoài Nhơn năm 2021

07-12-2021
6619/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác

01-12-2021
67Thông báo điều chỉnh sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GDĐT thị xã Hoài Nhơn năm 2021

26-11-2021
68Thông báo sơ đồ phòng thi. số báo danh thí sinh và Nội quy kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT thị xã Hoài Nhơn năm 2021

24-11-2021
69Thông báo sơ đồ phòng thi, danh sách thí sinh và Nội quy kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã Hoài Nhơn năm 2021

24-11-2021
70Thông báo bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

22-11-2021
71Thông báo về việc cung cấp thông tin của thí sinh liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19

22-11-2021
7211/TB-HĐTD: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021 (vòng 1)

17-11-2021
7310/TB-HĐTD: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã

17-11-2021
74Quy định và biểu mẫu Tờ khai y tế thực hiện phòng chống dịch khi tham gia dự tuyển vòng 1.

17-11-2021
75Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021 202

10-11-2021
7609/TB-HĐTD : Thông báo về việc bổ sung hình thức nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

09-11-2021
7708/TB-HĐTD: Thông báo tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
7807/TB-HĐTD: Thông báo về việc nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
7906/TB-HĐTD: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
8009/TB-HĐTD: Thông báo tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
8108/TB-HĐTD: Thông báo về việc nộp phí dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
8207/TB-HĐTD: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

08-11-2021
83Danh sách thi sinh klhông đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn năm 2021

03-11-2021
84Danh sách thi sinh klhông đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và sự nghiệm khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

03-11-2021
85Mẫu phiếu bổ sung thông tin dự tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

16-10-2021
86Về việc bổ sung thông tin dự tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao và sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

16-10-2021
87Mẫu phiểu bổ sung thông tin đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

16-10-2021
88Thông báo về việc bổ sung thông tin dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

16-10-2021
89Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

14-09-2021
90 Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

13-09-2021
91Thông báo Về việc điều chỉnh hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021

23-07-2021
92Hướng dẫn cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển đối với trường hợp được đào tạo nước ngoài

20-07-2021
93Hướng dẫn cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển đối với trường hợp được đào tạo trong nước

20-07-2021
94Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng Viên chức ( file word)

19-07-2021
95 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn năm 2021

19-07-2021
96Thông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

20-07-2021
97Thông báo Về việc Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

20-07-2021
98Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

16-07-2021
99Về việc không tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

03-07-2021
100Về việc hủy kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã) năm 2019

03-07-2021
101Thông báo số 786/TB-UBND ngày 20/8/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường thuộc thị xã Hoài Nhơn.

24-08-2020
102Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc thị xã Hoài Nhơn năm 2020.

24-08-2020
103Thông báo về việc điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn ( nay là thị xã Hoài Nhơn) năm 2019

01-01-2020
104Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

01-01-2020
105Thông báo tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2020 (bổ sung)

01-01-2020
106V/v thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2020

01-01-2020
107Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

01-01-2020
108Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

01-01-2020
109Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

01-01-2020
11026/ TB-HĐTD: Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

03-01-2022
111Thông báo kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

03-12-2021
112Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

14-08-2021
1134060/UBND-NC V/v Qui đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học

01-01-2020
114Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

01-01-2020
115Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

01-01-2020
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web