Văn bản Thị xã

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 2700/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnCông khai Danh mục 178 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 215 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND thị xã và UBND các xã, phường thị xã Hoài Nhơn
2 2571/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023
3 01/2023/NQ-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnNghị quyết Ban hành quy định một số nội dung mà mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND thị xã Hoài Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 438/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
5 294/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III, năm 2022
6 2588/UBND-TP UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn thị xã
7 2352/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023
8 120/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023
9 266/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
10 59/KH-UBND UBND thị xã Hoài Nhơnkế hoạch về việc đầu tư bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại UBND thị xã Hoài Nhơn năm 2023 và năm 2024
11 907/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin
12 13325/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng cuối năm 2023 trên địa thị xã Hoài Nhơn
13 2379/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn về việc tăng cường giải pháp đảm bảo “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tại địa phương
14 13255/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vá xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thị xã Hoài Nhơn
15 2363/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn thị xã
16 2476/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Bình Định
17 02/2023/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBan hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
18 01/2023/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Hoài Nhơn
19 194/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnCông tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2023
20 100/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã
21 484-QĐ/TU Thị ủy Hoài NhơnQuyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyện đổi số thị xã Hoài Nhơn
22 61/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025
23 1289/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thực trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hoài Nhơn
24 28/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn THÔNG BÁO Về việc di dời Trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tiếp công dân thị xã
25 189/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
26 22603/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023
27 22602/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023
28 408/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2022
29 394/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn.
30 26/GCN-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán LPG chai (gas) - Võ Ngọc Hùng - Hoài Thanh Tây
31 1352/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHÙNG TÌNH và bà ĐẶNG THỊ THANH THUỶ Hoài Xuân
32 1337/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: VĂN TUẤN và bà VÕ THỊ HỒNG QUÊ Tam Quan Bắc
33 125/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKẾ HOẠCH Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023
34 1319/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐINH HẠNG Hoài Thanh Tây
35 18299/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Hoài Nhơn
36 18302/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết Định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính
37 1681/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
38 284/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo về tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
39 120/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn Năm 2022
40 16796/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phê duyệt cấp độHệ thống thông tin nội bộ UBND thị xã Hoài Nhơn
41 28/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 202
42 938/QD-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.
43 13231/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt độngứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
44 01/QĐ-BCĐ UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn
45 18171/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn
46 12675/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trung 6
47 12984/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Sở Chỉ huy và Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Hoài Nhơn
48 1303/GP[XD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: KIỀU VĂN TRUNG và bà TRẦN THỊ VẠT Tam Quan
49 18921/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
50 1644/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV phổ biến nội dung chuyển đổi số của tổ công nghệ số cộng đồng
51 272/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Tình hình triển khai áp dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử tại Bộ phận thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường
52 11846/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc ghép cụm dân cư Bàu Rong vào khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn
53 12691/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Binh và bà Đặng thị Nhung 14
54 6981/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn
55 1730/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tăng cường thực hiện các tiêu chí “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc Bộ chỉ số CCHC tỉnh, thị xã
56 10542/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định thành lập Tổ quản lý tổ công nghệ số cộng đồng thị xã Hoài Nhơn
57 118/TB-VP UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn.
58 1996/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV đề nghị tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản tỉnh
59 1983/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã trong đợt mưa lũ từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022
60 123/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch khảo sát sự hài lòng năm 2022
61 14636/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hoài Nhơn
62 14993/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
63 14644/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Hoài Nhơn
64 16749/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường năm 2022
65 15902/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC cấp xã năm 2022
66 16745/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thị xã và UBND các xã, phường.
67 16121/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với UBND các xã, phường
68 1254/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐỖ NGUYÊN và bà NGUYỄN THỊ MINH Tam Quan Bắc
69 1228/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THƯA và bà TRẦN THỊ TẰM Tam Quan Bắc
70 1224/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔ VĂN LIÊN và bà NGUYỄN THỊ LÊN Hoài Hảo
71 1175/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LƯU MẠNH CƯỜNG và bà LÊ THỊ DIỄM CHI Bồng Sơn
72 300/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022
73 272/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Tình hình triển khai áp dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử tại Bộ phận thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường
74 194/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2022
75 193-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
76 184-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo cải cách hành chính 6 tháng năm 2022
77 161-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022
78 97-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2022
79 98-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2022
80 81/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I, năm 2022
81 77/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác CCHC quý I/2022
82 67/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022
83 3999/TB-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnGiới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026
84 3763/TB-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022
85 193/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
86 2074/TB-UBND UBND Thị xã Hoài Nhơn Về việc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 2022
87 153/BC-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
88 127/BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnBaó cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022
89 04/KH-UBND UBND thị xã Hoài nhơnKế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
90 22/TB-HĐND HĐND thị xã Hoài nhơnV/v hoãn tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND thị xã
91 37-BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnBC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
92 382/BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnTổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
93 3934/TB-UBND UBND thị xã Hoài nhơnThông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
94 17879/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài nhơn Phê duyệt nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn
95 2250/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
96 19/TB-HĐTD Hội đồng tuyển dụng19/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác
97 16251/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của Ông Trần Văn Cách để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
98 10495/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn năm 2021
99 853//UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường thực hiện xử lý văn bản điện tử được ký số, email công vụ và công tác tuyên truyền CCHC
100 3490/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính
101 1940/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai thực hiện kê khai giá theo Thông báo số 222/TB-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định
102 1875/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 13/11/2020 của BTV Thị ủy
103 296/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hoài Hải, đến tháng 9/2021
104 1663/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn thị xã
105 1257QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Sở Chỉ huy và Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Hoài Nhơn
106 1629/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐiều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam
107 1563/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn trương tổ chức xét nghiệm các trường hợp người dân có một trong các triệu chứng nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã, phường
108 1529/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện văn bản tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19
109 2255/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)
110 11328/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBan hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã
111 1389/UBND-KT UBND thị xã Hoài Nhơn V/v thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn thị xã
112 1391/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnVề việc tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2021
113 79/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKH Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025
114 16/NQ-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnVề kế hoạch phát triển KTXH -QPAN 6 tháng cuối năm 2021
115 1348/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) (Nhờ văn thư lấy lại văn bản này)
116 1996/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
117 08/2021/QĐQPPL-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
118 70/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT năm 2021 đợt 2
119 2107/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc điều chỉnh hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021
120 67/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn Năm 2021
121 1993/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021
122 1967/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021
123 1996/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (11 giờ trước)
124 64/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021
125 141/TB-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnV/v thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của chủ tịch HĐND, PCT HĐND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026
126 1958/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026
127 62/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của thị xã Hoài Nhơn
128 60/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch khắc phục chỉ số CCHC của thị xã
129 10097/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
130 10095/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
131 205/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
132 THU KEU GOI UBMTTQVN thị xã HNThư kêu gọi Toàn dân đoàn kết, chung tay phòng chống dịch Covid-19
133 1210/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19
134 148/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021
135 176/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
136 778/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 28/5/2021
137 764/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2.919/UBND-VX ngày 24/5/2021
138 169/NQ-UBBC UBBC thị xã Hoài NhơnNghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách Đại biểu HĐND thị xã Hoài Nhơn khòa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
139 653/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
140 756A/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
141 628/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
142 612/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
143 504/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
144 599/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
145 41/BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 3; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021
146 30/BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
147 572/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021
148 100/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTổng kết tổ chức, hoạt động của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
149 3753/QD-UBND UBND thị xã Hoài NhơnPhê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
150 28/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021
151 3755/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân thị xã Hoài Nhơn
152 126/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
153 661-TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đáng giá tình hình kinh tế- xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2021
154 511/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay-chân-miệng trên địa bàn thị xã
155 507/UBND-KT UBND thị xã Hoài Nhơn V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thị xã
156 3608/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
157 06-2021-QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
158 419/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1607 ngày 23/3/2021
159 85/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021
160 645/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v treo cờ Tổ quốc Lễ đón nhận danh hiệu " Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021-2025; Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định 931/3/1975- 31/3/2021)
161 278/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 896/UBND-VX ngày 22/02/2021
162 290/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
163 44/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2021
164 250/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
165 12/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
166 220/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
167 01/CT-UBND UBND thị xã Hoài NhơnChỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
168 205/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
169 100/TB-TU Thị ủy Hoài NhơnThông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021 - 2025"
170 189/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
171 22/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO THÁNG 01, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2020
172 188/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
173 128/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước)
174 178-UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ tham dự Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới
175 171/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
176 74/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo - treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN
177 128/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã
178 130/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
179 102/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử UBND thị xã
180 15/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
181 36/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài Nhơn Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
182 01/CT-UBND UBND thị xã Hoài NhơnChương trình công tác trọng tâm tháng 01/2021
183 60/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 144/UBND-VX ngày 07/01/2021
184 1151/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác tuyên truyền vận động thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo
185 1150/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8601/UBND-VX ngày 28/12/2020
186 9903/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021
187 9901/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021
188 10417/QD-UBND UBND thị xã Hoài NhơnPhân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Hoài Nhơn
189 9902/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2021
190 10178 UBND thị xã Hoài NhơnVề việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015
191 10177/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn
192 2488/UBNC-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện đợt cao điểm xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh
193 240/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện ký số trên văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử công vụ trong công tác
194 27/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTuyên truyền cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2020
195 33/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
196 15163/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơnvề việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2020
197 9476/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của huyện Hoài Nhơn
198 2000/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
199 1200/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8102/UBND-VX ngày 04/12/2020
200 30/KH-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
201 8632/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020
202 8827/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuy định chức năng, nhiệm vụ VP HĐND và UBND TX
203 210-BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 10; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020
204 1012/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
205 1013/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài NhơnCông tác bảo vệ môi trường sau bão, lũ
206 8215/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban An toàn giao thông thị xã Hoài Nhơn
207 1064/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão
208 7344/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH về việc thành lập các Tổ công tác trực ban ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
209 7343/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoài Nhơn năm 2020
210 951/UBND-NC UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, thừa phát lại
211 950/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnVề việc triển khai thực hiện Nghị Định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
212 8232/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người thị xã Hoài Nhơn
213 997/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnHưởng ứng thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020
214 1015-/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với siêu bão Goni đang hoạt động ở phía đông Phi-líp-pin
215 995/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
216 1415/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
217 762/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
218 748/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
219 728/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã
220 725/UBND/VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v phân công tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh”
221 709/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2020
222 687/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
223 659/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã
224 604/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
225 10/TB-VHTT UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Hoài Nhơn
226 522/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5526/UBND-VX ngày 17/8/2020
227 560/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2020-2021
228 559/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
229 549/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5726/UBND-VX ngày 25/8/2020
230 917/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
231 562/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v duy trì thực hiện "Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"
232 485/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
233 770/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
234 458/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5350/UBND-VX ngày 10/8/2020
235 738/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v đính chính nội dung điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn ) năm 2019
236 739/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
237 716/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn ( nay là thị xã Hoài Nhơn) năm 2019
238 408/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
239 656/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND thị xã- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
240 61/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiêm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
241 370/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
242 386/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
243 650/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnÝ kiến kết luận của PCT UBND thị xã Trương Đề tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
244 530/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
245 150/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-VX, ngày 11/6/2020
246 153/UBND-TB UBND thị xã Hoài NhơnThông báo tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2020 (bổ sung)
247 1598/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Nguyễn Lưu Ngọc Tiến)
248 484-UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnCV tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hề kính doanh dịch vụ lưu trú
249 492/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình Quảng trường huyện Hoài Nhơn
250 486/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện quy định chống chạy chức, chạy quyền và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
251 467/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ
252 444/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.
253 44/UBND-HKL UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
254 1232/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19
255 464/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnVề việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
256 469/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
257 383/UBND/TH UBND huyện Hoài NhơnV/v rà soát, thực hiện cắt giảm ngay kinh phí chi thường xuyên năm 2020 đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tập trung mọi nguồn lực cho công tác để phòng, chống dịch COVID-19
258 336/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/V quản lý rác thải phòng dịch Covid-19
259 08/QĐ-BCĐ UBND huyện Hoài NhơnQĐ V/v phân công nhiệm vụ và phụ trách xã, thị trấn cho các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19
260 2082/QĐ_UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong đợt dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
261 05/CT-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường phòng chống dich Covid 19
262 1869/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19
263 344/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tạm đình chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
264 342/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
265 341/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn Công văn đề nghị khai báo thông tin trong phòng chống dịch Covid 19
266 1535/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thành lập Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
267 320/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
268 52/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 3 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới
269 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
270 490-CV/HU Huyện Ủy Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới
271 246/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnVề việc phòng chống covid-19 trong việc cưới, việc tang
272 229/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
273 210/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu động vật hoang dã
274 19/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
275 24/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
276 18/KH-TTYT Trung tâm y tếKế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do nCoV của TTYT huyện
277 58/GDĐT Phòng GD-ĐTV/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
278 49/GDĐT Phòng GD-ĐTV/v cho học sinh nghỉ học để phòng,chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
279 65/KH-GD Phòng GD-ĐTkế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học
280 135/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
281 132/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v quản lý rác thải trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
282 03/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
283 332/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
284 103/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
285 124/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
286 121/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
287 333/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
288 17/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp
289 239/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2020
290 101/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơnvề việc tạm dừng các lễ hội trên địa bàn huyện
291 100/UBND-vx UBND huyện Hoài Nhơn V/v tiếp tục Công văn số 30/UBND-VX ngày 09/01/2020 thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”
292 24/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
293 13403/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020
294 13402/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020
295 13401/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020
296 2340/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
297 2301/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
298 10006/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hoài Nhơn
299 12928/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Đức năm 2019 – UBND xã làm chủ đầu tư
300 1001/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Hoài Nhơn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các địa phương, đơn vụ trực thuộc huyện
301 282/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
302 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện
303 12521/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn.
304 12520/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
305 287/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 tại UBND huyện Hoài Nhơn.
306 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả công tác triển khai xây dựng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Chữ ký số trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.
307 1942/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND cấp xã.
308 1496/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện một số công việc theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
309 270/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
310 1410/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
311 10999/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
312 7573/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Về việc công bố công khai dố liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hoài Nhơn
313 254/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
314 96/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
315 11282/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 02, năm 2019) trên địa bàn huyện
316 1376/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện
317 85/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
318 1355/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v phát ngôn và trả lời báo chí
319 10017/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Đoàn phúc tra phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
320 1278/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định
321 10625/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn huyện
322 10624/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019
323 10623/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hoài Nhơn
324 91/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn
325 1253/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
326 219/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
327 234/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý IIi năm 2019
328 10597/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
329 2118/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
330 137/BC-UBND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019
331 190/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
332 1192/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo V/v treo Quốc kỳ
333 8306/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn
334 879/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ
335 890/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
336 901/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang", " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
337 7215/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMB xây dựng công trình: Khi di tích Địa đạo Gò Quánh tại thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh
338 7214/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMb thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại xã Hoài Thanh Tây
339 903/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện
340 148/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý II năm 2019
341 826/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
342 861/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
343 871/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
344 883/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2019 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
345 373/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
346 881/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 373/UBND-TNMT ngày 09/4/2019 của UBND huyện
347 1000/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
348 72/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
349 804/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
350 812/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện" Ngày chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"
351 93/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 6; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019
352 135/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019
353 1971/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định QĐ V/v phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
354 590/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo V/v tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Qua6nh sự cấp xã năm 2019
355 4880-QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019
356 70/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
357 61/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự
358 4508/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
359 4741/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v hủy bỏ quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện
360 4875/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
361 4882/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
362 5078/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
363 58/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
364 581/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và chi NSNN năm 2019
365 593/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng
366 4506/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020
367 54/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
368 55/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnỨng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn năm 2019
369 560/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng
370 549/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về việc tiếp công dân định kỳ
371 52/BC-HĐND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019
372 48/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
373 49/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Thực hiện đề án" Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
374 47/KH-UBND UBND huy