NÔNG THÔN MỚI

STT Tiêu đề Ngày cập nhật
1Quyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
2Quyết định Công nhận huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

01-01-2020
3Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn

01-01-2020
4Quyết định phê duyệt chương trính phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

01-01-2020
5Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035

01-01-2020
6881/UBND-TNMT V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 373/UBND-TNMT ngày 09/4/2019 của UBND huyện

01-01-2020
7373/UBMD-TNMT V/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

01-01-2020
8138-BC-UBND Báo cáo tình hình huy động các nguồn lực, nơ xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong CTMTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
95460/QĐ-UBND - 05/06/2019 V/v kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
10 5154/QĐ-UBND - 24/05/2019 V/v phê duyệt danh mục và phân bổ kinh phí các công trình sử dụng vốn ngân sách TW kế hoạch năm 2019 hỗ trợ Chương trình MTQG nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
114506/QĐ-UBND - 13/05/2019 V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020

01-01-2020
124779/QĐ-UBND - 10/05/2019 V/v kiện toàn Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020

01-01-2020
13 54/KH-UBND - 10/05/2019 Kế hoạch Thực hiện huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

01-01-2020
144505/QĐ-UBND - 07/05/2019V/v thành lập Ban biên tập Báo cáo và hoàn thiện hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn năm 2018 Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (2 tháng trước)

01-01-2020
15 4507/QĐ-UBND - 07/05/2019 V/v thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn duy trì thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
164508/QĐ-UBND - 07/05/2019 V/v thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
17 502/UBND-TH - 06/05/2019 V/v báo cáo tình hình huy động các nguồn lực và nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2011 đến ngày 31/12/2018

01-01-2020
18 306/UBND- - 27/03/2019 V/v khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đăng ký danh mục sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2019

01-01-2020
193046/QĐ-UBND - 20/03/2019 V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động cao điểm phong trào thi đua" Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019"5 (lĩnh vực văn hóa) Bộ tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

01-01-2020
20 238/UBND-VX - 12/03/2019 V/v đẩy mạnh các giải pháp xây dựng Xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019

01-01-2020
211586/UBND-TNMT - 18/12/2018 V/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

01-01-2020
221164/UBND-NTM - 28/09/2018 V/v sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

01-01-2020
23 8082/QĐ-UBND - 11/10/2018 V/v kiện toàn Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020

01-01-2020
24[8083/QĐ-UBND - 11/10/2018] V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020

01-01-2020
25 167/BC-UBND ngày 23/07/2018 báo cáo Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020

01-01-2020
26Quyết d9i5nh5 10281/QĐ-UBND - 05/12/2017 V/v công nhận lần đầu " xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" năm 2017

01-01-2020
277390/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, TT đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện HN

01-01-2020
286877/QĐ-UBND ngày 14-10-2016 về việc kiện toàn Tổ thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về XD NTM trên địa bàn huyện

01-01-2020
296785/QĐ-UBND ngày 14-10-2016 về việc kiện toàn tổ công tác và cơ quan thường trực giúp việc BCĐ Xd NTM huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2016-2020

01-01-2020
301882/QĐ-UBND ngày 20-4-2016 Về việc Ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào thi đua

01-01-2020
311456/QĐ-UBND ngày 22-3-2016 Về việc thành lập tổ công tác và cơ quan giúp việc ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020

01-01-2020
32Quyết định 5065 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình xây dựng trong đề an NTM các xã

01-01-2020
33Quyết định 3192/QĐ-UBND về việc phân bố kinh phí thực hiện CT MTQG XD NTM năm 2015 cho UBND các xã

01-01-2020
341685/QD-UBND ngày 3/4/2015: QĐ về việc kiện toàn BCĐ tổ công tác thực hiện CTMTQG XD NTM huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2015-2020

01-01-2020
35131/BC-UBND ngày 13/6/2016: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

01-01-2020
36279/UBND-TCKH Về việc giao cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

01-01-2020
37Quyết định 1110/QĐ-SNN ngày 16/4/2015 Về việc thành lập tổ công tác kiểm tram hướng dẫn thực hiện hỗ trợ sản xuất tại các xã hoàn thành XD NTM giai đoạn 2011-2015

01-01-2020
38Quyết định về việc kiện toàn BCĐ, tổ công tác thực hiện CT MTQG XD NTM huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2010-2020

01-01-2020
39Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM năm 2011 huyện Hoài Nhơn

01-01-2020
40Quyết định Ban hành kết hoạch thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy về XD NTM giai đoạn 2011-2015

01-01-2020
41Báo cáo thức trạng NTM

01-01-2020
42 Bảng KH XD NTM

01-01-2020
43Bảng điều tra thực trạng xây dựng NTM tỉnh Binh Định

01-01-2020
44Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

01-01-2020
45Quyết định 491/QĐ-TTg Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

01-01-2020
46Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC

01-01-2020
47BANG DIEU TRA THUC TRANG NTM TINH BINH DINH

01-01-2020
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web