Chủ tịch UBND thị xã

Quyết định Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định

Quyết định Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài

UBND thị xã Hoài Nhơn công khai Thông báo mời thầu dự án Nước sạch Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP

Thông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hoài Nhơn

Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)

Thông báo: Cuộc thi ảnh “Hoài Nhơn – Điểm đến mới của Bình Định” trên trang Fanpage “Điểm đến Hoài Nhơn”

Thông báo về việc di dời Trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tiếp công dân thị xã

Công bố Danh mục thủ tục hành thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Thông báoVề việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thông báo kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

19/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác

Thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định


 

 

 

 

Thông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017

 

Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023

Nghị quyết Ban hành quy định một số nội dung mà mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND thị xã Hoài Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn thị xã

Thông báo Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023

Bổ sung 59 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc giao chỉ tiêu 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng cuối năm 2023 trên địa thị xã Hoài Nhơn

V/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vá xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thị xã Hoài Nhơn

V/v triển khai chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn thị xã

V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Bình Định

Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7 năm 2023

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2023

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2023

Kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025

Thông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thực trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hoài Nhơn

THÔNG BÁO Về việc di dời Trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tiếp công dân thị xã

Thực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào cán bộ công chức

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2023

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

QĐ giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

Công bố Danh mục thủ tục hành thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022

KẾ HOẠCH Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023

Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ HƯỜNG Hoài Thanh

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022

Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hoài Nhơn

Về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Hoài Nhơn

Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường năm 2022

Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC cấp xã năm 2022

Quyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Tin do GPMB xây dựng đường kết nối ĐT 639 đoạn qua địa bàn phường Tam Quan Nam

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ƠN Phụng Du 1

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hoài Xuân

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ CHUNG Hoài Hảo

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TẠ THỊ THUÝ DUYÊN Bồng Sơn

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐINH VĂN ĐỨC và bà NGUYỄN THỊ ĐỔI Hoài Hương

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm quý IV năm 2022

Báo cáo Tình hình triển khai áp dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử tại Bộ phận thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2022

BÁO CÁO kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2022

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I, năm 2022

Báo cáo công tác CCHC quý I/2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HÀNG và bà ĐINH THỊ SANH Tam Quan Bắc

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ HỒNG DŨNG Hoài Hương

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Bà: VÕ THỊ HOÀI LINH Tam Quan

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔ THANH QUANG và bà NGUYỄN THỊ ĐÀO Tam Quan Nam

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Về việc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Baó cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

V/v hoãn tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND thị xã

BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022

V/v không hạn chế thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã

V/v điều chỉnh định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)

V/v thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn thị xã (văn thư lấy lại văn bản này)

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

Về việc tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã

Phê duyệt nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn

V/v dừng hoạt động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các Tổ xét nghiệm test nhanh trên địa bàn thị xã

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2021

19/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác

Ban hành Hướng dẫn áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Định

V/v thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn thị xã

V/v hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

V/v hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

V/v hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1)

Kết quả 2 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Kết luận của Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tại cuộc họp ngày 21/11/2021

Về việc thu hồi đất của Nguyễn Thị Thúy Kiều, để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường ĐH 09B Phụng Du – Túy Sơn đoạn qua địa bàn xã Hoài Hảo

Về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Huệ, để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường ĐH 09B Phụng Du – Túy Sơn đoạn qua địa bàn xã Hoài Hảo

Về việc thu hồi đất của Ông Trần Văn Cách để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

CV tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh trong đại dịch Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thị xã

Về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR và ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nghiêm ngặt, hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Tăng cường thực hiện xử lý văn bản điện tử được ký số, email công vụ và công tác tuyên truyền CCHC

Thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Triển khai thực hiện kê khai giá theo Thông báo số 222/TB-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định

V/v thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tầm soát phòng, chống dịch COVID-19

V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 13/11/2020 của BTV Thị ủy

Báo cáo Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hoài Hải, đến tháng 9/2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Ban hành Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" của tỉnh Bình Định

Tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới

V/v đẩy nhanh, tiến độ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thị xã

Chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg theo Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động điểm tập kết trung chuyển hàng hóa

Kiện toàn Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm quý IV năm 2021

Xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn “vùng xanh” trong tình hình mới

V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn thị xã

Công điện ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Sở Chỉ huy và Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Hoài Nhơn

Về việc tìm người có liên quan đến điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Siết chặt công tác quản lý giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã (mới)

Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam

Điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam

Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Tam Quan, Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam thuộc thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới

Về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã

V/v thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v hướng dẫn tạm thời biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú

Cách ly tập trung đối tượng F1, F2 trong cùng một nhà để phòng chống dịch COVID-19 tại khu phố Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 2 và Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc

Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giao dịch tín dụng trên địa bàn thị xã

Tăng cường quản lý các đơn vị vận tải hành khách chuyển sang vận tải hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, trường học

Thần tốc xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ rất cao tại phường Bồng Sơn

Về việc thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải để phòng chống dịch Covid-19

Quyết định -Về việc thành lập Tổ giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn

Khắc phục khó khăn do thời tiết bất lợi, tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch

Quyết định - Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã

Đẩy nhanh tiến độ truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

Kết luận số 57-KL/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về một số chủ trương, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 08/9/2021)

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 07/9/2021)

Tổ chức tầm soát diện rộng, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Thông báo về việc tìm người có liên quan đến các điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

V/v khẩn trương tổ chức xét nghiệm các trường hợp người dân có một trong các triệu chứng nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã, phường

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 06/9/2021)

V/v thông báo khẩn ngày 05/9/2021

Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo nhanh Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 05/9/2021)

V/v khẩn trương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 03/9/2021)

V/v khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” chủ quan mất cảnh giác trong công tác quản lý giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã

V/v tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam

Thần tốc xử lý triệt để nguy cơ cao tại khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 03/9/2021

V/v triển khai thực hiện văn bản tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 01/9/2021

Thần tốc xử lý triệt để các khu vực có liên quan đến ông N.H.V ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng ,chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 02-9

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 30/8/2021

V/v hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19”

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 29/8/2021)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 27/8/2021

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 26/8/2021)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 25/8/2021

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 23/8/2021)

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thị xã

BÁO CÁO NHANH Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 21/8/2021)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 20/8/2021

V/v tiếp tục thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v siết chặt quản lý, giám sát đối tượng chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Hoài Ân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 19/8/2021)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 18/8/2021

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 18/8/2021)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 16/8/2021

V/v thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn thị xã

Sắp xếp, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thị xã để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 16/8/2021)

Về việc tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2021

KH Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025

CV thực hiện tuần cao điểm đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Bluezone

V/v tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người đang cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã

Kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 15/8/2021)

Về kế hoạch phát triển KTXH -QPAN 6 tháng cuối năm 2021

Hướng dẫn mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

V/v tăng cường thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) (Nhờ văn thư lấy lại văn bản này)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 13/8/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/8/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/8/2021

Thông báo Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 10/8/2021

BÁO CÁO NHANH Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 10/8/2021)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 07/8/2021

Về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa thị xã

Thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 05/8/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 04/8/2021

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 04/8/2021)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 03/8/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 02/8/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 01/8/2021

HÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 31/7/2021

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã

Tăng cường công tác quản lý đội ngũ shipper hoạt động trên địa bàn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

V/v tạm dừng tiếp nhận người dân tự ý, tự phát từ vùng dịch về Hoài Nhơn lưu trú

Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo CHỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp nhận người dân Bình Định từ vùng dịch về địa phương

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 29/7/2021)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 28/7/2021

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 28/7/2021)

Tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát người từ các vùng, địa phương có dịch COVID-19 về/đến tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 27/7/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 27/7/2021)

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT năm 2021 đợt 2

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 26/7/2021

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 25/7/2021

Tình hình Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 22/7/2021)

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 24/7/2021

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 23/7/2021

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Về việc điều chỉnh hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021

V/v tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông khi vào tỉnh Bình Định phòng, chống dịch Covid-19

Ke hoach ho tro kho khan do đai dich Covid-19 tren đia ban thi xa Hoai Nhon.doc

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dại dịch COVID-19

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 21/7/2021

Thực hiện các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch

V/v hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để phòng, chống dịch COVID-19

Kết hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn Năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục tập trung thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Sở Y tế thông báo cho những người cùng đi trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định hạ cánh lúc 13h00’ ngày 17/7/2021

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các trạm dừng nghỉ, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thị xã

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 19/7/2021

Thông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Tổ chức tiếp nhận bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ TP. Hồ Chí Minh) trở về thị xã để cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 18/7/2021

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00, ngày 17/7/2021

Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã

Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (11 giờ trước)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 15/7/2021

Công văn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng.doc

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021

V/v thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của chủ tịch HĐND, PCT HĐND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 14/7/2021)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của thị xã Hoài Nhơn

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid-19 do chủng vi rút corona mới (sars-cov-2)

V/v giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19

Công văn đề nghị rà soát các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.doc

V/v điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã

Kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC của thị xã

Quyết định Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 12/7/2021

Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

V/v tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định (TBK số 22 - Cập nhật TBK số 20)

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 11/7/2021

V/v thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch

V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 10/7/2021

Kết luận của Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 09/7/2021

V/v tập trung thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại khu vực âu tàu Tam Quan

V/v thực hiện các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt công nhân, người lao động qua chốt kiểm dịch y tế

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 08/7/2021 .

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa cho Nhân dân, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thư kêu gọi Toàn dân đoàn kết, chung tay phòng chống dịch Covid-19

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 07/7/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Xuân

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Về việc huy động lực lượng y tế tư nhân (y và dược), y tế trường học, y tế thôn tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã

] Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Về việc thần tốc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Xuân

Chủ trương quản lý người tâm thần thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 06/7/2021

Xử lý phun hóa chất khử trùng bằng Cloramin-B phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Công điện về việc tăng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh

Công điện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19

Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

V/v tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định (TBK 20 - Cập nhật TBK 19)

Quyết định số 2686/QĐ-BCDQG ngày 31/5/2021 của BCDQG Phòng chống dịch Covid-19 V/v ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19"

Quyết định Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

V/v chỉ đạo cấp bách dập dịch COVID-19 (kết luận cuộc họp lúc 17 giờ 00, ngày 29/6/2021)

V/v khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kết luận số 45-KL/TU của Thường trực Thị ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Phương án Tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực/thôn/khu phố/xã/phường, cụm xã, phường có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19

V/v tạm thời giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại các phường: Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, Hoài Hảo

V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19

Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

V/v hướng dẫn công nhân, người lao động qua các chốt kiểm dịc

Tạm thời giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường mạnh mẽ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ở mức “nguy cơ rất cao” tại các xã, phường phía Nam thị xã

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Hương

Yêu cầu lập danh sách đối tượng có nguy cơ cao

Tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt người và phương tiện qua chốt kiểm dịch y tế

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều ngày 05/7/202

Thông báo khẩn số 12 ( cập nhật thông báo số 11) về việc tìm người có liên quan đến các điểm nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp câp bách phòng, chống covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

V/v khẩn trương nghiêm túc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Công điện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19

V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v thống nhất thực hiện một số nội dung về thành lập, vận hành khu cách ly tập trung của thị xã và các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021

V/v việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

hực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 28/5/2021

V/v tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2.919/UBND-VX ngày 24/5/2021

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách Đại biểu HĐND thị xã Hoài Nhơn khòa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Kết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 3; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021

Kết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021

Tổng kết tổ chức, hoạt động của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Quyết định về việc ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân thị xã Hoài Nhơn

Về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đáng giá tình hình kinh tế- xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay-chân-miệng trên địa bàn thị xã

V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thị xã

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn

V/v phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1607 ngày 23/3/2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021

Về việc đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thị xã

V/v treo cờ Tổ quốc Lễ đón nhận danh hiệu " Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021-2025; Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định 931/3/1975- 31/3/2021)

V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 896/UBND-VX ngày 22/02/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm ký 2021-2026

Triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021 - 2025"

V/v tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

BÁO CÁO THÁNG 01, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2020

V/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước)

V/v thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ tham dự Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo - treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã

V/v tăng cường phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

V/v tăng cường viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử UBND thị xã

V/v bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Chương trình công tác trọng tâm tháng 01/2021

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 144/UBND-VX ngày 07/01/2021

Quyết định phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2020

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8601/UBND-VX ngày 28/12/2020

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021

Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Hoài Nhơn

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2021

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015

Về việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn

V/v thực hiện đợt cao điểm xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh

Kế hoạch tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8102/UBND-VX ngày 04/12/2020

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Về việc kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ VP HĐND và UBND TX

Kết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 10; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020

V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Công tác bảo vệ môi trường sau bão, lũ

V/v kiện toàn Ban An toàn giao thông thị xã Hoài Nhơn

V/v chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập các Tổ công tác trực ban ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã

QUYẾT ĐỊNH về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoài Nhơn năm 2020

Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, thừa phát lại

Về việc triển khai thực hiện Nghị Định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người thị xã Hoài Nhơn

Hưởng ứng thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020

V/v chủ động ứng phó với siêu bão Goni đang hoạt động ở phía đông Phi-líp-pin

V/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã

Công điện số 02 ngày 27-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phòng chống bão số 9

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

V/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã

V/v phân công tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh”

V/v tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2020

V/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

V/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã

Công văn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã

Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Hoài Nhơn

V/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5526/UBND-VX ngày 17/8/2020

V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2020-2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

V/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5726/UBND-VX ngày 25/8/2020

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)

V/v duy trì thực hiện "Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Thông báo Về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

V/v phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5350/UBND-VX ngày 10/8/2020

V/v đính chính nội dung điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn ) năm 2019

Ý kiến kết luận của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn ( nay là thị xã Hoài Nhơn) năm 2019

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Kết luận của PCT UBND thị xã- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiêm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020

V/v phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã

Ý kiến kết luận của PCT UBND thị xã Trương Đề tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-VX, ngày 11/6/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2020 (bổ sung)

Nghị quyết về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Thông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Nguyễn Lưu Ngọc Tiến)

CV tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hề kính doanh dịch vụ lưu trú

V/v thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ

V/v quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19

Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chốngdichj COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

V/v rà soát, thực hiện cắt giảm ngay kinh phí chi thường xuyên năm 2020 đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tập trung mọi nguồn lực cho công tác để phòng, chống dịch COVID-19

V/V quản lý rác thải phòng dịch Covid-19

QĐ V/v phân công nhiệm vụ và phụ trách xã, thị trấn cho các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong đợt dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường phòng chống dich Covid 19

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19

V/v tạm đình chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Công văn đề nghị khai báo thông tin trong phòng chống dịch Covid 19

Thành lập Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 3 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Về việc cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới

Về việc phòng chống covid-19 trong việc cưới, việc tang

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh

V/v tiếp tục kéo dài thời gian học sinh trung học cơ sở tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cho phép học sinh cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

V/v phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu động vật hoang dã

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học

V/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

V/v quản lý rác thải trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Chỉ thị Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp

V/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2020

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

về việc tạm dừng các lễ hội trên địa bàn huyện

V/v tiếp tục Công văn số 30/UBND-VX ngày 09/01/2020 thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích

Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương từ ngày 20/01/2020 - 31/01/2020

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020

Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020

Thông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hoài Nhơn

Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Đức năm 2019 – UBND xã làm chủ đầu tư

Thông báo Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Hoài Nhơn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các địa phương, đơn vụ trực thuộc huyện

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019

Kết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện

Ban hành Quy chế hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn.

Quyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Báo cáo Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 tại UBND huyện Hoài Nhơn.

Kết quả công tác triển khai xây dựng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Chữ ký số trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

V/v triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND cấp xã.

V/v thực hiện một số công việc theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Quyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Quyết định V/v công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị loại IV

Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

QĐ Về việc công bố công khai dố liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hoài Nhơn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 02, năm 2019) trên địa bàn huyện

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019

V/v phát ngôn và trả lời báo chí

V/v thành lập Đoàn phúc tra phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định

V/v phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn huyện

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019

V/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn

V/v gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý IIi năm 2019

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Quyết định Công nhận huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thông báo V/v treo Quốc kỳ

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn

QĐ phê duyệt chương trính phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

V/v thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ

V/v tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng

V/v xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang", " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMB xây dựng công trình: Khi di tích Địa đạo Gò Quánh tại thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMb thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại xã Hoài Thanh Tây

V/v chủ động tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý II năm 2019

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

V/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019

V/v yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép

V/v tăng cường thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2019 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

V/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 373/UBND-TNMT ngày 09/4/2019 của UBND huyện

Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035

Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

V/v tăng cường thực hiện" Ngày chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"

Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 6; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019

QĐ V/v phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo V/v tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Qua6nh sự cấp xã năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019

Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019

V/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự

V/v thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v hủy bỏ quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện

V/v ban hành Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

V/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019

V/v triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và chi NSNN năm 2019

Kết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng

V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020

Thực hiện huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn năm 2019

V/v tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng

Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về việc tiếp công dân định kỳ

Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019

Kế hoạch thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch Thực hiện đề án" Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

V/v chủ trương hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột năm 2019

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 930/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

V/v tình hình giao và thanh toán kế hoạch vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

V/v ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Hoài Mỹ

Kết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi làm việc với UBND xã Hoài Thanh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I/2019 và kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " công tác dân số trong tình hình mới"

V/v ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và kế hoạch số 56-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2019

Quyết định ban hành trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các TTHC về đầu tư XD ngoài CCN trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định

Công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019

Kết luận của PCT UBND huyện- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2019

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2019

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ qua rà soát kỳ 2017-2018 của HĐND, UBND huyện Hoài Nhơn

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND huyện, UBND huyện Hoài Nhơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

V/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn xử lý việc trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà ở trên đất sản xuất nông nghiệp và thực hiện chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn

V/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2019

V/v mạo danh phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua, khen thưởng

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2018

V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý, của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Định

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018

V.v đề nghị tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công về việc tiếp công dân định kỳ

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 9/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018

V/v treo cở rủ trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngày 26 và ngày 27/9/2018)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018

Kết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi họp thông qua danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

V/v chọn đội tuyển tham gia Liên hoan Làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2018

Triển khai thực hiện Đề án\" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp\" trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2018

V/v chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018

V/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến 2025, tầm nhìn đến 2035-Nội dung phân bổ và Bảo vệ tài nguyên nước mặt

V/v triển khai khu thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân

Cho phép Công ty CP Lâm nghiệp Kim Thành Lập phối hợp lập thủ tục FSC đối với cây Keo. bạc đàn trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo Nhân dân đối với các đơn vị tổ chức hội thảo, giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm trên địa bàn huyện

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

V/v đồng loạt ra quân xóa quảng cáo rao vặt nơi công cộng

Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

V/v thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đối với hoạt động tín dụng, tư vấn hỗ trợ vay vốn trên địa bàn huyện

V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện

V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện

V/v quy định sử dụng lửa, đốt xử lý thực bì khi khai thác rừng trồng

V/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Kết luận của PCT UBND huyện Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ

V/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sau sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn

V/v trả lời ý kiến chất vấn của đạo biểu HĐND huyện

V/v tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

V/v đẩy nhân tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin đầu tư

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2018

V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Kết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018

Kết luận thanh tra Công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Thanh Tây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện- Phạm Trương tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hồ sơ, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018

Kết luân của Phó Chủ tịch HĐND huyện về tiếp công dân định kỳ

Về việc phân công thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

V/v ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương và Nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm , chống lãng phí năm 2018

V/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn

Kết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại TT Tam Quan

Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện về tiếp công dân định kỳ

Thông báo Kết luận của PVT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp xây dựng xã Hoài châu Bắc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018

Kết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại sau khi GPMB mở rộng QL1A

Ý kiến kết luận của PCT UBND huyện Trương Đề tại cuộc làm việc với các ngành liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương trình\" Vượt lên chính mình\"

Kết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ

V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018

V/v người dân tự phát xây dựng nhà nuôi chim yến gây ảnh hưởng đến khu dân cư

V/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018

V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018 và Hội chợ Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 tại tỉnh Phú Yên

V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v lấy đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân làm vật liệu san lấp xây dựng Tuyến đường liên xã từ Quốc lộ 1 đoạn Km 1132+800 đến tỉnh lộ Đt 639

Thông báo kết luận của PCT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp để xã Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

V/v kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử (Website) UBND huyện Hoài Nhơn

Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 02 Tam Quan Bắc

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí thời kỳ năm 2015-2016

Thông báo về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, ban phòng huyện dự trực báo các xã, thị trấn

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh

V/v đình chỉ hoạt động và thay thế Công văn số 261/UBND-XD ngày 27/3/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn

V/v xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018

V/v thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trong quý II/2018 và một số giải pháp điều hành để hoàn thành dự toán NSNN năm 2018

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4/2018

Thông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018

V/v thực hiện các nội dung liên quan đến Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh

V/v lắp đặt, duy trì, vận hành lưới chắn rác trên kênh Lại Giang

V/v tăng cường công tác quản lý nuôi tôm trên địa bàn xã Hoài Mỹ và Hoài Hải

V/v treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018) nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Thông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017

QĐ Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

QĐ Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018

Thông báo, Kế hoạch, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 của UBND tỉnh Bình Định

V/v thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

V/v giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân đối với UBND một số xã, TT

V/v thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích rừng trồng do UBND cấp xã quản lý

V/v tạm dừng việc vận chuyển đất ra ngoài CCN Hoài Tân

Lịch tiếp công dân theo cụm xã, TT của Chủ tịch HĐND huyện

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện

VV triển khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường

V/v đề nghị báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định dịp Tết Mậu Tuất 2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/1/2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 02/02/2018

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Kế hoạch Tuyên truyền Cuộc vận động \" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật\" năm 2018

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2018

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh \" về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh\"

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

QD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

QĐ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

QĐ Công nhận xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018

QĐ Công nhận xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018

QĐ về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018

QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát trển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2018

V/v treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân và Đông Xuân 2017-2018

Chỉ thị Về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Quyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên tiến năm 2018

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN

Quyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ

Kế hoạch tổ chức phong trào thu đua\" Hoài Nhơn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau\" giai đoạn 2016-2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017

V/v đăng ký đào tạo, tập huấn năm 2018, báo cáo việc xây dựng, áp dụng và chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008

Công diện hồi 15h00 phút ngày 5/11/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

Công điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN

Giây mời khẩn - Họp trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống cơ bão số 12

Công điện về phòng chống thiện tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Ban hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017

V/v thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật và quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND một số xã trên địa bàn huyện

V/v giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác và cải đặt Bộ pháp điển

V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liện quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9/2017; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017

V/v giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân

V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giào dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sinh không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ ngày 14/9/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ tại UBND huyện Hoài Nhơn và UBND thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017

Công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sính không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện

V/v tổ chức lễ dâng hương tại Trạm Phẫu

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 cho đối tượng không đặc cách

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

V/v tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè

Danh sách bổ sung thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bình Định

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Thông báo triệu tập thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Danh sách thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Thông báo số 22/TB-HĐXT ngày 23/5/2017-Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017

Thông báo về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Về thời gian, địa điểm giám sát \" Hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn\"

Kết quả kiểm tra, sát hạch đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2017

V/v tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ lệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng 30/4

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

V/v khai thác thông tin thủ tục HC trên trang tin điện tử của Sở

V/v thực hiện thủ tục HC

Thực hiện chuyên mục\\\" Công dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời\\\" năm 2017

V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

V/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn huyện

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Thông báo triệu tập các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Thông báo các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và công tác trọng tâm tháng 4/2017

V/v thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, lỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và giải phóng tỉnh Bình Định

Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển đặc cách do không đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

V/v tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất chuyển nhượng QSD đất theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn

V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông

Lịch tiếp công dân theo cụm xã, thị trấn của Chủ tịch HĐND huyện

QĐ Ban hành Qui chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ tháng 4/2017

V/v chấn chỉnh việc tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân

Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại UBND các xã, thị trấn năm 2017

Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của huyện Hoài Nhơn năm 2017

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017

V/v tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017

V/v tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy xác động vật

V/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu thập năm 2016

Về việc thay đổi tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, ban, phòng và UBND các xã, thị trấn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và công tác tháng 3

V/v khám và mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phục vụ gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

V/v theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

V/v chấm dứt việc sơ chế, chế biến thủy sản (mổ, xẻ và phơi) gây ô nhiễm môi trường trong KDC

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Chỉ thị số 33/CT-TTg và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

V/v tổ chức gặp mặt và lễ dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

V/v chấm dứt việc sản xuất bộ mì trong khu dân cư

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người huyện Hoài Nhơn năm 2017

Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn

V/v lập danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị năm 2017

V/v phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh

Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1/2017

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 10h ngày 27/12/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017

V/v chấm dứt việc nuôi các đối tượng thủy sản bằng lồng bè trên các dòng sông

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP gày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

Báo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và quản lý, sử dụng nguồn lúa giống hỗ trợ gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2016-2017

V/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt

Công điện số 08/CD-PCTT hồi 9 giờ ngày 17/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Công điện số 07/CD-PCTT hồi 11 giờ ngày 15/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Về minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2016

Báo cáo tình tình thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KHXH năm 2017

V/v tiếp tục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ngay ngắn, thẳng hàng, đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định nhân dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017

V/v đưa đón đại biểu tham dự Hội thảo khoa học \"Định hướng phát triển TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đến năm 2030

V/v đăng ký nội dung xin chủ trương của Tỉnh ủy năm 2017

V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016

V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016

Công điện hồi 9h ngày 28/11/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện HN

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp Năm 2017

V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn năm 2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá- Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Chỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện

Chỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện

V/v tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình

V/v triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử liên thông cấp huyện và xã năm 2017

V/v đăng ký nhận Công báo in miễn phí năm 2017

Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017

Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017

Về việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt

Công điện Số 02-CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 02/11/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016

V/v tăng cường hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

V/v tiếp tục tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá

Quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 5/2016

V/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

V/v triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2016

Kết quả hoạt động của TT HĐND trong tháng 9/2016; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau ký họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI

Quyết định về việc ban hành qui chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệm vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Quyết định về việc danh sách 266 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 18/10/2015 của Thủ tướng chính phủ

V/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2016

V/v giới thiệu chức danh và chữ lý của Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các vấn đề có kết luận của Chủ tịch UBND huyện; Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

V/v tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021

V/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi

Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại xã Hoài Xuân, Tam Quan Nam

Ban hành quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2016

V/v phối hợp tiếp xúc cử tri

Về việc điều chỉnh, bổ sung các tàu cá tham gia dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật Bản để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Về việc chủ trương khảo sát các điểm mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tại buổi làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

V/v thực hiện đề án \"Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, công đồng đến năm 2020\\\"

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)

V/v thực hiện nghiêm túc Văn phòng điện tử, giảm văn bản giấy trong hoạt động hành chính

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

V/v xây dựng kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viện chức giai đoạn 2016-2021

Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua\\\" Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn Nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020

Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2015

Công điện số 04/CĐ-PCTT, hồi 16h00 ngày 02/10/2015 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm Quý IV năm 2015

V/v điều tiết nước đập Lại Giang

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015

Thông báo về việc công bố thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015

Về việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

V/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện

Công điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

V/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi

Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014

Về việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.

Quyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014

V/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A

Công Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014

V/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014

V/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình

V/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014

V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm

V/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện

Về việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014

Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện

Chương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014

V/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

V/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013

Báo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14

V/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.

V/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng

V/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2013

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Thông báo kết luận của PCT.UBND huyện Hoàng Minh Giới tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch ở người của huyện...

V/v giải quyết hố chôn lấp rác thải tạm thời xã Tam Quan Bắc

V/v tăng cường chỉ đạo huy động thanh niên thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2013.

V/v tăng cường cac biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

V/v thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện

V/v hướng dẫn thực hiện công tác Hội trên địa bàn huyện

V/v triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu tái định cư Gò Gương - Bồng Sơn

V/v triển khai xử lý hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Thu 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Về việc ban hành Qui chế công tác Văn thư, lưu trữ UBND huyện Hoài Nhơn

Triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

V/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng, nhu cầu biên chế và triển khai hợp đồng nhân viên theo biên chế đã phân bổ cho đơn vị

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ. công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

V/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề \\\" Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 tại Bình Định.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2013

Về việc ban hành Kế hoạch triện khai phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên đại bàn huyện Hoài Nhơn

V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)ở người trên địa bàn huyện.

Váo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2013

V/v tổ chức thực hiện thí điểm chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2013

Về việc phê duyệt Nội qui chợ Tam Quan

Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc thành lập và công nhận Ban quản lý chợ Tam Quan

V/v thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm năm 2013

V/v bổ sung, điều chỉnh hình thức kiểm tra, sát hạch

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2013.

Kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy nằm 2013

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2013

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2013).

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Về việc sửa đổi khoản 1, Mục II, Phần B Phụ lục nội dung kiểm tra, sát hạch Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013 ngày 8/33/2013 của UBND huyện Hoài Nhơn

Về việc khẩn trương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn TW hỗ trợ XD nông thôn mới

Về việc khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách thí sinh đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh phải bổ sung hồ sơ để đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc tổ chức hướng dẫn on tập, phát thẻ dự kiểm tra sát hạch và thu phí dự tuyển dụng đối với thí sinh dự thi tuyển viên chức

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2013

về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng măm 2013.

V/v thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2013

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Thông Báo về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2012.

Về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012.

Quyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vaccine đợt 2/2012.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đạon 1 xã Hoài Tân được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 xã Tam Quan Bắc được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ

 • Van ban chi dao dieu hanh
 • Tra cuu van ban chinh phu
 • Lịch công tác
 • Lịch tiếp công dân
 • CAI CANH HANH CHINH
 • congdanhoigiamdocsotraloi
 • Bộ pháp điển
 • Lấy ý kiến dự thảo
 • Nông thôn mới
 • Quy hoach - ke hoach
 • Bang gia dat
 • Thongtincanbiet

Liên kết

 • emailcongvu
 • Văn phòng điện tử
 • Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
 • Báo Bình Định