Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định. Ngày 11/4/2023 UBND thị xã Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung

Tập trung đổi mới căn bản và toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng; sẵn sàng kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh, thu thập, tích hợp dữ liệu liệu của thị xã vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung 2 của tỉnh tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội và sự hài lòng của người dân trên địa bàn thị xã.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu năm 2023

2.1.1. Phát triển chính quyền số

- 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai tích hợp dữ liệu vào hệ thống các cơ sở dữ liệu trong Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 70% đối với thị xã, 60% đối với xã, phường, trên 55% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

- 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

- Trên 70% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

2.1.2. Phát triển kinh tế số

- Trên 30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) thường xuyên sử dụng các nền tảng số.

- Trên 70% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của thị xã chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

2.1.3. Phát triển xã hội số

- Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã, phường.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 45%.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 75%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%. - Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 95%.

2.2. Mục tiêu đến năm 2025

2.2.1. Phát triển chính quyền số

- Phổ biến và triển khai 100% các nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) của tỉnh triển khai, kết nối, sử dụng rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.

3 - Duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

-100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

- 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

- Trên 85% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

2.2.2. Phát triển kinh tế số

- Trên 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) thường xuyên sử dụng các nền tảng số.

- Trên 85% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của thị xã chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

2.2.3. Phát triển xã hội số

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 98% hộ gia đình, 100% xã, phường.

- Từng bước phát triển mạng 5G (ưu tiên phủ sóng tại các khu, cụm công nghiệp, khu vực trung tâm huyện thị xã, khu du lịch, bệnh viện, trường học).

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 70%.

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 85%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 80%.

- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 98%.

Đề thực hiện được các nục tiêu trên UBND thị xã đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số, cụ thể:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ chuyển đổi số và hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trên quy mô toàn thị xã.

- Tổ chức truyền thông, lan tỏa sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, phổ biến các nền tảng số, công nghệ số trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của Đài truyền thanh thị xã và xã, phường; Cổng Thông tin điện tử thị xã, UBND các xã, phường; trên 4 các trang mạng xã hội Facebook, Zalo OA… của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử Việt Nam; khuyến khích đoàn viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt mua các sản phẩm OCOP của thị xã Hoài Nhơn cũng như đặt mua sản phẩm của các địa phương khác trên các sàn thương mại điện tử.

2. Thực hiện các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số Tổ chức thực hiện theo các quy chế, quy định của tỉnh ban hành và áp dụng phù hợp cho sự phát triển công tác chuyển đổi số của thị xã Hoài Nhơn

3. Tiếp tục đầu tư hạ tầng chuyển đổi số

- Tiếp tục phối hợp với các nhà mạng triển khai mở rộng phủ sóng mạng viễn thông 4G toàn thị xã phục vụ phát triển xã hội số; thúc đẩy phát triển hạ tầng băng rộng cố định đảm bảo đến các thôn, khu phố. Phủ sóng kết nối mạng băng thông rộng ở các vùng lõm; thí điểm triển khai mạng thông tin di động 5G.

- Tiếp tục duy trì, kết nối đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của thị xã đến 100% UBND các xã, phường; đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo mật, phụcvụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Phổ biến, triển khai hạ tầng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây của tỉnh xây dựng để tổ chức khai thác, sử dụng và thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở và dịch vụ số của tỉnh.

4. Tập trung thu thập, xử lý dữ liệu, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh - Thu thập, xử lý dữ liệu đảm bảo theo yêu cầu, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, khai thác, cập nhật dữ liệu của địa phương trên cổng dữ liệu mở tỉnh Bình Định (https://opendata.binhdinh.gov.vn) tạo điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số của địa phương.

- Phối hợp xây dựng hệ thống Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh, tích hợp đầy đủ các dữ liệu về kinh tế, tài chính, đầu tư, tài nguyên đất, giá, dịch vụ… của của địa phương để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh.

- Kết nối, chia sẻ thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. 5. Khai thác các nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính quyền số do tỉnh ban hành

- Khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh được kết nối, liên thông qua LGSP: Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống dịch vụ công, một cửa điện tử. Tiếp tục thực hiện kết nối, khai thác thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đất đai, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội), phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Khai thác, cập nhật thường xuyên dữ liệu trên các hệ thống phục vụ phát 5 triển Chính quyền số do tỉnh xây dựng: Hệ thống quản lý công việc; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống phòng họp không giấy; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; Hệ thống quản lý đất đai; Hệ thống quản lý công tác đầu tư công của tỉnh; Hệ thống quản lý ngành Tài chính...

- Khai thác, cập nhật thường xuyên dữ liệu trên các hệ thống phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số do tỉnh xây dựng: Hệ thống bản đồ số dùng chung; Hệ thống quản lý khoáng sản; Hệ thống quản lý thông tin trường học; Hệ thống EMR

– Bệnh án điện tử; Hệ thống thông tin phòng chống thiên tai; Nền tảng địa chỉ số tích hợp bản đồ số; Triển khai Cổng thông tin du lịch; Hệ thống camera các điểm du lịch; Kết nối, chia sẻ thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia...

- Tiếp tục triển khai Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới Make in Việt Nam (Gomeet) trên địa bàn thị xã. 6. Đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước; trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Cử nhân sự chuyên trách/phụ trách an toàn thông tin tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc, kỹ năng về an toàn thông tin.

- Triển khai trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp (qua Tổ công nghệ số cộng đồng) để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch trực tuyến.

- Cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho công chức, viên chức do tỉnh tổ chức, tạo nền tảng cho việc thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính quyền số.

- Tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin của thị xã; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia xây dựng, phát triển chính quyền số.

7. An toàn thông tin mạng

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống mã độc đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền số.

- Tham gia diễn tập thực chiến đối với hệ thống thông tin của tỉnh tổ chức; chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2023. 8. Phát triển Chính quyền số - Khảo sát dữ liệu của địa phương, đề xuất UBND tỉnh xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bổ sung vào Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh phục vụ 6 phát triển Chính quyền số.

- Thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước mức độ toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. - Thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng văn phòng điện tử, chữ ký số; thực hiện gửi, nhận văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã. - Tổ chức triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảm bảo giá trị pháp lý của các văn bản điện tử như: hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục điện tử, bệnh án điện tử…Tích hợp chữ ký số vào Cổng dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

- Đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cấp xã và hệ thống thông tin nguồn để đảm bảo kết nối, tổ chức quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xã, phường theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Năm 2023, đầu tư thực hiện 08 xã, phường; năm 2024 thực hiện đầu tư cho 09 xã, phường còn lại.

9. Phát triển Kinh tế số

- Phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh. - Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế, Giáo dục

- Đào tạo thuộc phạm vi quản lý. Vận động, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá,... đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

- Phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng thương mại điện tử và nền tảng địa chỉ số để đẩy mạnh triển khai kế hoạch rà soát, lựa chọn các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là hộ sản xuất nông nghiệp) tham gia sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

10. Phát triển Xã hội số 7

- Xây dựng, duy trì Chuyên trang chuyển đổi số thị xã, đảm bảo truy cập thuận tiện, công khai thông tin tới mọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

- Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Thực hiện các hoạt động ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thanh toán không dùng tiền mặt; Mua bán, tiếp thị trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID; sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử...)

 

Kế hoạch cụ thể xem ở file đình kèm

61/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND thị xã Hoài Nhơn

Quyết định Thành lập BCĐ chuyển đổi số


BTT  (Cập nhật ngày 14-04-2023)Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnLuật thống kêBộ thủ tục hành chính cấp xãTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web