Sáng ngày 11/01, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các hội, đoàn thể năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

       Các đồng chí: Văn Thanh Gia - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Đăng Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Văn Đẹp - Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã; các Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQVN thị xã; Phó các Ban HĐND thị xã; Thủ trưởng các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã.

      Trong năm 2022, hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị chung giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của từng bên, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; mở rộng phát huy dân chủ của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vai trò và uy tín của MTTQ, công tác quản lý điều hành của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước trong tình hình mới; tạo được niềm tin, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Các nội dung phối hợp theo Quy chế được các bên triển khai thống nhất, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Thường xuyên tổ chức trao đổi và bàn bạc thống nhất các giải pháp, kế hoạch thực hiện.

      Cụ thể, trong năm 2022, HĐND thị xã tổ chức 04 kỳ họp, xem xét 16 báo cáo, 19 tờ trình, 19 dự thảo nghị quyết của UBND thị xã. UBMTTQVN thị xã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và UBND thị xã, đã cung cấp nhiều thông tin cho đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã chủ trì phiên họp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và những vấn đề khác có liên quan đến kỳ họp. Ngay sau khi nghị quyết HĐND thị xã được ban hành, UBND thị xã đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện, giao các phòng, ban hướng dẫn, cụ thể hóa các nghị quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã vận động các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền nội dung các nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

      Trong hoạt động giám sát, khảo sát, Thường trực và các Ban HĐND đã tổ chức 09 cuộc giám sát chuyên đề. UBMTTQVN thị xã chủ trì 11 cuộc giám sát với 04 nội dung. UBND thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban và UBMTTQVN thị xã.

      Về công tác tiếp xúc cử tri: Trước và sau kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBMTTQVN hướng dẫn, xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường cử đại diện lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri để tiếp thu, trả lời những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. UBMTTQVN và các hội, đoàn thể chỉ đạo Mặt trận và các hội, đoàn thể cơ sở vận động nhân dân tham dự tiếp xúc cử tri đầy đủ. Toàn thị xã đã tổ chức 649 điểm tiếp xúc cử tri, với tổng số 47.491 lượt cử tri tham dự. Qua tiếp xúc, đã tổng hợp, phân loại 237 ý kiến, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã: 145 ý kiến. UBND thị xã chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 147/237 ý kiến, đạt 62%.

     Đối với công tác tiếp công dân: Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thường xuyên tham dự tiếp công dân cùng Ban tiếp công dân. Thường trực HĐND thị xã đã tiếp 41 lượt/50 vụ việc, nhận 24 đơn khiếu nại, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh; UBND thị xã tiếp 197 lượt người/204 vụ việc, tiếp nhận 359 vụ việc yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB; đến nay, đã giải quyết 316/359 vụ việc, đạt 88%. Tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, đã hòa giải thành 142/183 vụ việc (đạt 77,6%).

     UBMTTQVN thị xã, các hội, đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND; UBND thị xã xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu đề ra…

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đại biểu HĐND thị xã chưa tích cực nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để đề xuất các giải pháp hữu hiệu giúp UBND và các cơ quan chuyên môn tiếp thu, thực hiện; một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thị xã gửi chậm, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung chưa cụ thể, dứt điểm, còn chậm so với thời gian yêu cầu; công tác phối hợp trong đối thoại giải quyết tranh chấp chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện một số chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân có nơi chưa tốt, nhất là: việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng...

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Văn Thanh Gia - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xãđề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTVN thị xã, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm, nêu cao hơn nữa tinh thần phối hợp, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt các kiến nghị, đề xuất đã được nêu ra và thống nhất tại Hội nghị. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết đã được HĐND thị xã ban hành; giúp UBND phát hiện, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã. UBND thị xã xây dựng kế hoạch, các giải pháp để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trả lời kịp thời các kết luận giám sát của HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri, yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là nội dung tồn đọng, kéo dài. UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể tăng cường vận động cử tri tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tham dự đầy đủ các đoàn giám sát của HĐND thị xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; thuyết phục người có đất bị thu hồi chấp hành phương án bồi thường GPMB, sớm bàn giao đất thi công công trình; hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; hưởng ứng thực hiện “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”;… Tăng cường đối thoại với Nhân dân để giải quyết các tranh chấp tại cơ sở./.


Ái Xa  (Cập nhật ngày 11-01-2023)  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web