TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng chính quyền
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Số lượt truy cập
  Đang online:
89
  Số lượt truy cập:
4246997
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Hoài Nhơn đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ

     Những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã chủ động trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã được kiện toàn thường xuyên; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Các chế định dân chủ, việc công khai minh bạch theo quy định của pháp luật của các cơ quan, đơn vị rõ ràng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện giám sát; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội; làm chuyển biến nhận thức về ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về dân chủ và thực hiện QCDC đầy đủ hơn. Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm dân chủ của từng địa phương, đơn vị; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể ở cơ sở.

     Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể trong huyện tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá trên nhiều lĩnh vực như: khai thác thủy sản đạt sản lượng cao; công nghiệp may mặc, sản lượng lương thực, giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động tại địa phương đạt khá; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư; hoạt động văn hóa- văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi; các chương trình, dự án về y tế, giáo dục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của chính quyềnđược coi trọng; việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đạt kết quả; tư tưởng, tâm trạng đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, khắc phục khó khăn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, đẩy mạnh sản xuất, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể và địa phương, đơn vị phát động, góp phần làm cho môi trường dân chủ và thực hiện QCDC có bước chuyển biến tốt.

     Chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo rà soát, thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định 858-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 05 của UBND tỉnh; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế  “Một cửa”, chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch, trình tự thủ tục hành chính, quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận “Một cửa” ở xã, thị trấn và huyện; chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn,… Nhờ đó, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng được nâng lên; thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức tại bộ phận “Một cửa” được tốt hơn; việc giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại của công dân theo hướng dân chủ, đối thoại được tăng cường hơn trước.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với những nội dung và hình thức hoạt động phù hợp. Chú trọng công tác giám sát việc quản lý, điều hành của chính quyền, các cơ quan thường xuyên có mối quan hệ công tác với tổ chức, công dân; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện hiệu quả giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, rõ nét nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

    Ban chỉ đạo QCDC huyện có các kế hoạch, hướng dẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền; hướng dẫn xây dựng mô hình“Dân vận khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”; tham mưu cấp ủy chỉ đạo hoạt động tổ dân vận thôn, khối; tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 và phối hợp các ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố BCĐ thực hiện QCDC và tự tổ chức kiểm tra thực hiện QCDC ở thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị trực thuộc xã, thị trấn.

    Trong 6 tháng đầu năm 2013, BCĐ thực hiện QCDC huyệnđã phối hợp kiểm tra việc thực hiện QCDC đối với Đảng ủy xã Hoài Phú; thường xuyên phối hợp với các cơ quan: Thanh tra huyện, bộ phận “Một cửa”, Phòng Lao động- thương binh-xã hội, Phòng Nội vụ nắm bắt kịp thời việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình cải cách thủ tục hành chính ở huyện, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị; đề xuất cấp ủy, chính quyền chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nơi yếu kém, có biểu hiện vi phạm dân chủ.

    Các xã, thị trấn coi trọng phổ biến, quán triệt Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/11/2010 của UBND huyện về thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân; thường xuyên kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Các nội dung cần công khai cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát được các địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, thị trấn; niêm yết công khai các văn bản tại trụ sở UBND xã, thị trấn, trụ sở thôn, khối; đặt hòm thư góp ý hoặc họp nhân dân khu dân cư lấy biểu quyết, qua hệ thống đài truyền thanh, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể… Nhờ đó nhân dân đã kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tự hòa giải những tranh chấp, phát sinh trong nội bộ dân cư; cùng với chính quyền, nhân dân đã bàn và quyết định nhiều vấn đề thiết thực ở cơ sở như: thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, bổ sung xây dựng hương ước khu dân cư; tham gia giám sát cán bộ dân cử và các hoạt động của chính quyền.

Những nội dung nhiều địa phương thực hiện tốt như: công khai mức huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; thu các quỹ theo quy định; dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự án đền bù, giải tỏa; xét duyệt hộ nghèo; người hưởng chế độ chính sách, thanh niên nhập ngũ; các quy định về thủ tục hành chính; các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.                                                                                                 

     Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng công tác dân vận của chính quyền; Huyện ủy, UBND huyện tập trung chú trọng, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp dân theo định kỳ; tập trung giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo phương châm“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức có thái độ làm việc gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Qua kiểm tra của Ban chỉ đạo QCDC huyện và Ban pháp chế HĐND huyện nhận thấy: việc tiếp nhận và trả kết quả; thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức; thực hiện công khai minh bạch, trình tự thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, được nhân dân đồng tình. Các cơ quan, đơn vị hầu hết bố trí nơi tiếp dân và thực hiện tiếp dân theo quy định; những ý kiến phản ánh, phê bình, kiến nghị của công dân, tổ chức đều được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, xem xét xử lý. 

     Cấp ủy, Ban Giám đốc ở các loại hình doanh nghiệp đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hiện QCDC trong cán bộ, CNVC và người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện công khai minh bạch các chế độ, chính sách và bảo đảm được các lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tích cực đổi mới tác phong, lề lối, cơ chế làm việc theo hướng tạo thuận lợi cho khách hàng. Do đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nhờ coi trọng việc thực hiện QCDC, nên đã tạo môi trường dân chủ để tăng cường đoàn kết, kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa cán bộ, CNVC và ban giám đốc trên các lĩnh vực; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, của người lao động.Các doanh nghiệp chú trọng hơn việc củng cố hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này phát huy được chức năng của mình tại doanh nghiệp.

Loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần theo Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện nhìn chung quy mô sản xuất nhỏ, thu hút lao động không nhiều; ngoại trừ 3 doanh nghiệp đang thu hút lực lượng lớn lao động trong và ngoài huyện và hoạt động có hiệu quả: Công ty Cổ phần May Tam Quan, Công ty Cổ phần đầu tư An Phát, Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn. Các doanh nghiệp này ngày càng mở rộng quy mô sản xuất và đã có tổ chức Đảng, công đoàn và Đoàn thanh niên.

     Tuy nhiên, việc quán triệt, phổ biến các chủ trương của các cấp, các ngành về thực hiện QCDC đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đến cán bộ, công chức tại một số địa phương, đơn vị thiếu thường xuyên, sâu rộng. Công tác kiểm tra thực hiện QCDC của BCĐ từ huyện đến cơ sở trong 6 tháng chưa nhiều; trách nhiệm của thành viên BCĐ trong việc kiểm tra, đôn đốc địa bàn phân công chưa phát huy đầy đủ. Bên cạnh đó, vai trò, ý thức trách nhiệm một số ngành, địa phương; một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên về thực hiện QCDC chưa được đề cao đúng mức, ngại va chạm, chưa tích cực trong góp ý xây dựng; một số công dân chưa hiểu biết đầy đủ pháp luật hoặc lợi dụng dân chủ khiếu kiện nhiều lần gây khó khăn quản lý, điều hành của chính quyền; một số yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân giải quyết chưa dứt điểm, gây bức xúc trong xã hội.

     Trong thời gian đến, chỉ đạo trọng tâm của Đảng bộ huyện Hoài Nhơn là tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và tích cực tham gia có hiệu quả QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, nhằm sớm đạt mục tiêu đề ra.


Anh Tuấn  (Cập nhật ngày 13-06-2013)    Các tin liên quan:
  Giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. (03-10-2012)
  Chỉ đạo nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. (05-09-2012)
  HĐND huyện Hoài Nhơn giám sát tại xã Hoài Thanh (09-05-2012)
  Vài suy nghĩ về các cuộc họp, hội nghị (23-04-2012)
  Hoài Nhơn: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (19-01-2012)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng