TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Kinh tế
  Số lượt truy cập
  Đang online:
14
  Số lượt truy cập:
1684569
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
Agribank Hoài Nhơn – Đơn vị chủ đạo thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn.
Sau 2 năm thực hiện, chính sách tín dụng theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của chính phủ và Thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ đã góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân và cư dân sống ở nông thôn.

 

          Trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTluôn đi đầu và giữ vững là Ngân hàng chủ đạo trong huy động vốn và cho vay đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vốn của Ngân hàng nông nghiệp đã góp phần thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế của huyện như: chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cho đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, phát triển kinh tế trang trại; thúc đẩy quá trình sản xuất - lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần đẩy lùi và hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

          Kết quả đến 30/6/2012:Tổng nguồn vốn huy động đạt 892.132 triệu đồng, tăng 335.613 triệu đồng so năm 2010 và tăng 151.375 triệu đồng so cuối năm 2011 ( tỷ lệ tăng 20,44%). Tổng dư nợ nền kinh tế: 395.242 triệu đồng (trong đó, dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cá nhân: 297.282 triệu đồng, chiếm 75,22% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp: 97.960 triệu đồng, chiếm 24,78% tổng dư nợ). Ngoài ra, ngân hàng còn phát triển các sản phẩm dịch vụ mới như: Dịch vụ thẻ (15.707 thẻ, số dư tài khoản thẻ: 25.403 triệu đồng); trả lương qua tài khoản thẻ(1.834 tài khoản, doanh số bình quân 7.138 triệu/tháng); thấu chi(259 món, số dư thấu chi 2.959 triệu đồng); trang bị 04 máy ATM, số lượng giao dịch bình quân: 150 món/ngày/máy … Chất lượng dịch vụ tốt, giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

          Kết quả cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn:

          Tổng dư nợ 395.242 triệu đồng, tăng 89.542 triệu đồng so với năm 2010, tăng 58.684 triệu đồng so năm 2011. Tỷ trọng dư nợ đạt 100% tổng dư nợ, tăng 20% so với năm 2010 và tăng 15,13% so năm 2011.

          Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn: 81.354 triệu đồng/3.726 thành viên. Trong đó, dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội nông dân 68.111 triệu đồng/3.133 thành viên (tăng 6.445 triệu đồng so với năm 2010); dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội phụ nữ 13.243 triệu đồng/593 thành viên (tăng 1.902 triệu đồng so với năm 2010).

          Tác động tích cực của chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn:

          - Thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương: Chủ yếu vốn vay tập trung vào đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp chế biến nhằm sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và lao động nhàn rỗi tại địa phương, cho vay chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chương trình phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến, phát triển kinh tế trang trại, các làng nghề truyền thống ,… từ đó góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          - Giải quyết việc làm:Vốn tín dụng ngân hàng đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, giảm mạnh nạn cho vay nặng lãi, góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo; nông dân hăng hái đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống và đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn.

          - Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn: Vốn tín dụng cho vay phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn chiếm tỷ trọng hơn 15% doanh số cho vay nông nghiệp, nông thôn, trong đó chủ yếu cho vay bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng bờ kè, kênh mương, thủy lợi nội đồng, ...

          - Tăng thu nhập cho khách hàng (Hộ sản xuất và cá nhân):Với cơ chế cho vay tối đa đến 50 triệu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản đã tạo điều kiện cho phần lớn hộ nông dân được tiếp cận với vốn vay ngân hàng,  nhiều hộ  sử dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thu nhập và tự vươn lên làm giàu chính đáng.

          Ngoài ra, hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT luôn gắn chặt với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, coi nông dân là người bạn đồng hành, nông thôn là thị trường chủ lực, truyền thống. Thông qua hoạt động tín dụng đã góp phần nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhờ đó thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa ở nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

          Định hướng giai đoạn 2012 – 2015:

          Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Nhơn xác định mục tiêu, nhiệm vụ chung là tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của một ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; coi thị trường truyền thống này vừa là nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (khóa X) của Đảng vàNghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ;vừa là đối tượng khách hàng tiềm năng chưa được khai thác hết.Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, căn cứ vào mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh của ngành. Tập trung tăng cường huy động nguồn vốn tại địa phương, nhất là nguồn vốn huy động có kỳ hạn từ dân cư, đảm bảo cân đối đủ vốn để đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế tại địa phương; nhất là lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu; phát huy tối đa công nghệ ngân hàng hiện đại để mở rộng và nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị các sản phẩm dịch vụ; bảo đảm năng lực tài chính; tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên theo hướng coi trọng kỹ năng chuyên môn và tính chuyên nghiệp, chủ động cạnh tranh và hội nhập, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững.

          Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2012 - 2015:Vốn huy động tại địa phương tăng bình quân hàng năm 18 - 20% (trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng tối thiểu 80%tTổng nguồn huy động). Dư nợ cho vay thông thường tăng bình quân hàng năm 16 - 18% (trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 100%/Tổng dư nợ cho vay). Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/Tổng dư nợ cho vay. Huy động vốn và cho vay, mở rộng mạnh các dịch vụ Ngân hàng như: thanh toán, chuyển tiền, thẻ, bảo hiểm… đến khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nông dân từng bước tiếp cận và sử dụng các dịch vụ Ngân hàng hiện đại./.


Đình Tuy  (Cập nhật ngày 19-07-2012)    Các tin liên quan:
  Hoài Nhơn - Kinh tế ổn định và phát triển (13-07-2012)
  Huyện Hoài Nhơn: Chăn nuôi ổn định và phát triển! (09-07-2012)
  Thực hiện tốt các biện pháp để hướng người dân nuôi tôm có hiệu quả và bền vũng. (21-06-2012)
  Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị, triển khai kế hoạch sản xuất Vụ Mùa năm 2012. (19-06-2012)
  Hội Cựu chiến binh Hoài Nhơn: Có 3.427 hộ đạt khá, giàu- chiếm gần 57% tổng số hộ hội viên! (19-06-2012)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Văn bản mới
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015

Về việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

V/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện

Công điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

V/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi

Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014

Về việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.

Quyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014

V/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A

Công Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014

V/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014

V/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình

V/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014

V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm

V/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện

Về việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014

Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện

Chương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014

V/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

V/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013

Báo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14

V/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.

V/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng

V/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2013

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Thông báo kết luận của PCT.UBND huyện Hoàng Minh Giới tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch ở người của huyện...

V/v giải quyết hố chôn lấp rác thải tạm thời xã Tam Quan Bắc

V/v tăng cường chỉ đạo huy động thanh niên thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2013.

V/v tăng cường cac biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

V/v thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện

V/v hướng dẫn thực hiện công tác Hội trên địa bàn huyện

V/v triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu tái định cư Gò Gương - Bồng Sơn

V/v triển khai xử lý hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Thu 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Về việc ban hành Qui chế công tác Văn thư, lưu trữ UBND huyện Hoài Nhơn

Triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

V/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng, nhu cầu biên chế và triển khai hợp đồng nhân viên theo biên chế đã phân bổ cho đơn vị

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ. công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

V/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề \\\" Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 tại Bình Định.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2013

Về việc ban hành Kế hoạch triện khai phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên đại bàn huyện Hoài Nhơn

V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)ở người trên địa bàn huyện.

Váo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2013

V/v tổ chức thực hiện thí điểm chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2013

Về việc phê duyệt Nội qui chợ Tam Quan

Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc thành lập và công nhận Ban quản lý chợ Tam Quan

V/v thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm năm 2013

V/v bổ sung, điều chỉnh hình thức kiểm tra, sát hạch

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2013.

Kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy nằm 2013

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2013

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2013).

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Về việc sửa đổi khoản 1, Mục II, Phần B Phụ lục nội dung kiểm tra, sát hạch Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013 ngày 8/33/2013 của UBND huyện Hoài Nhơn

Về việc khẩn trương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn TW hỗ trợ XD nông thôn mới

Về việc khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách thí sinh đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh phải bổ sung hồ sơ để đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc tổ chức hướng dẫn on tập, phát thẻ dự kiểm tra sát hạch và thu phí dự tuyển dụng đối với thí sinh dự thi tuyển viên chức

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2013

về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng măm 2013.

V/v thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2013

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Thông Báo về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2012.

Về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012.

Quyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vaccine đợt 2/2012.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đạon 1 xã Hoài Tân được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 xã Tam Quan Bắc được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ

emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3661481 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PHAN VĂN TÂM - Chánh Văn phòng